FAQ

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een positieve en oplossingsgerichte manier om conflicten te benaderen. Deze alternatieve geschillenoplossing wint meer en meer aan terrein.

Bij bemiddeling komen partijen op een vrijwillige manier samen om naar een oplossing te zoeken.  

De bemiddelaar zal op een onafhankelijke en onpartijdige wijze de communicatie verbeteren en faciliteren. 

In de bemiddelingsgesprekken komen alle partijen aan bod en kunnen zij hun standpunten elk afzonderlijk vertellen.

De bemiddelaar tracht vanuit deze standpunten de belangen van iedere partij scherp te krijgen.

Met deze belangen gaan we samen op zoek naar de verschillende opties om het conflict op te lossen.

Hoe verloopt een bemiddeling praktisch?

De gesprekken vinden, indien mogelijk, plaats op één van onze bemiddelingslocaties. Wij zijn er ons van bewust dat u vaak gespannen bent en met gemengde gevoelens ‘aan tafel’ komt. Vaak moet u zodanig uit uw ‘comfort zone’ komen om het gesprek aan te gaan na teleurstelling, ruzies en tevergeefse pogingen tot gesprek.

Maak u niet teveel zorgen en vertrouw op onze professionele begeleiding.

Bemiddelingen bij ons gebeuren in een gemoedelijke en comfortabele setting waarbij koffie of thee warm staat. U hoeft zich dus niet te verwachten aan een kille kantoorruimte.

Wij stellen alles in het werk om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken.

Centraal bij bemiddeling is de NEUTRALITEIT van de bemiddelaar, die dan ook ‘in het midden’ van de tafel zit. Wij gaan het gesprek tussen de partijen vergemakkelijken, zonder zelf standpunt in te nemen. De bemiddelaar kiest GEEN PARTIJ. Elke partij kan, maar dit moet niet, zich laten bijstaan door een eigen advocaat of adviseur die de bemiddelingsgesprekken mee volgt.

U of uw adviseur komen aldus vaak zelf aan het woord. Na u uitgebreid de mogelijkheid te geven uw standpunt te geven, zullen wij verder vragen gaan stellen. Wij zorgen er alleszins steeds voor dat er een evenwicht is in de communicatie tussen de personen die aan tafel zitten. Iedereen komt aldus ‘evenveel aan het woord’.

Alle gesprekken verlopen VERTROUWELIJK en partijen zitten VRIJWILLIG aan tafel.

De principes die gehanteerd worden tijdens de gesprekken (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit), enkele afspraken over de houding aan tafel (wederzijds respect, niet onderbreken, ..) en kostprijs worden vastgelegd in een bemiddelingsprotocol, dat door iedereen ondertekend wordt bij de eerste samenkomst.

Wat zijn de verschillende fasen in een bemiddelingstraject?

Een bemiddelingstraject verloopt doorgaans in verschillende fasen:

  1. Kennismaking : bemiddelingsprotocol (‘afspraken voor het bemiddelingstraject’) wordt toegelicht
  2. Verkenning: betrokkenen krijgen elk op hun beurt de mogelijkheid om uitvoerig hun verhaal te doen
  3. Onderhandeling: dit is de fase waarin op zoek wordt gegaan naar de verschillende mogelijkheden om het conflict op te lossen
  4. Akkoord: het akkoord wordt in een overeenkomst gegoten die bindend is voor de partijen

Wat moet ik doen om de bemiddeling op te starten?

Een bemiddelaar kan op verschillende manieren aan het werk gaan:

  1. Buitengerechtelijke bemiddeling: ofwel contacteert u de bemiddelaar zelf voor een afspraak om een bemiddelingstraject op te starten. U kan hierbij terecht op onze bemiddelingslocaties (Itegem / Hasselt) of gebruik maken onze tool online bemiddelen. Zo u dit wenst kunnen wij ook bij u ter plaatse komen.
  1. Gerechtelijke bemiddeling: ofwel wordt de bemiddelaar aangesteld door een rechtbank. De rechter zal hierbij eerst aan partijen vragen of zij openstaan voor bemiddeling. Hiervoor hebben zij de gelegenheid om een kort gesprek te voeren met een bemiddelaar (vaak zelfs aanwezig op de rechtbank). Indien partijen akkoord zijn, gaat de bemiddeling van start. De rechtbank volgt het dossier enkel op indien er geen akkoord tot stand komt of partijen alsnog afzien van de bemiddeling.                                         

Moet ik na de bemiddeling nog naar de rechtbank?

Indien er een akkoord bereikt en ondertekend wordt heeft dit een bindende waarde. U dient aldus niet naar de rechtbank te gaan om dit akkoord officieel te maken.

Enkel in echtscheidingen dient dit akkoord in een vonnis te worden bekrachtigd om de echtscheiding definitief te maken.

U heeft in alle gevallen wel altijd de mogelijkheid om het akkoord te laten bekrachtigen in een vonnis.

Heeft bemiddeling veel kans op slagen?

Geef bemiddeling een kans, ook al bent u boos of teleurgesteld of denkt u dat de andere partij niet voor rede vatbaar is.

Stap af van de gedachte dat bemiddeling geen zin heeft. Bemiddeling slaagt zeer vaak. Onderzoek toont zelfs aan dat 80% van de bemiddelingen slaagt.

Wat is het verschil tussen bemiddeling en een procedure voor de rechtbank?

BemiddelingProcedure Voor de rechtbank
De oplossing van het conflict blijft in
eigen handen
De rechter maakt een vonnis
Ruimte voor creatieve oplossingenStrikt juridisch kader
Snel en kostenefficiëntTijdrovend en kostelijk
Grotere kans op spontane uitvoeringMindere kans op spontane uitvoering
Vertrouwelijk en discreetOpenlijk
Ontspannen en informeel kaderKoel en afstandelijk kader

Welk signaal geef ik met mijn voorstel om te bemiddelen aan de andere partij?

Bemiddeling voorstellen aan een andere partij is zeker geen teken van zwakte, integendeel! Het toont moed, de wil om CONSTRUCTIEF en CREATIEF te willen zijn.

U zal verbaasd zijn over hoe vaak de andere partij, als u de eerste stap zet, akkoord zal gaan met bemiddeling.

Kan ik de bemiddeling stop zetten als ik dit niet meer wil?

U kan steeds op elk ogenblik eenzijdig of gezamenlijk het bemiddelingstraject beëindigen. Ook de bemiddelaar kan de bemiddeling beëindigen als hij meent dat het volstrekt zinloos is om verder te zetten.

Na een misgelopen buitengerechtelijke bemiddeling kunnen partijen alsnog een procedure voor de rechtbank opstarten.

Na een misgelopen gerechtelijke bemiddeling zal de gerechtelijke procedure gewoon zijn voortgang kunnen vinden.

Hoe vertrouwelijk is bemiddeling?

Bemiddeling is vertrouwelijk wat betekent dat hetgeen aan de bemiddelingstafel wordt gezegd niet gebruikt kan worden in het openbaar of in de rechtbank. Dat bevordert de sereniteit die nodig is voor moeilijke gesprekken.

De bemiddelaar kan ook partijen afzonderlijk vertrouwelijk spreken, de zogenaamde caucus. Dat gebeurt doorgaans wanneer de gesprekken blijven vastlopen zodat de bemiddelaar kan achterhalen waar de pijnpunten liggen om bij te sturen en het gesprek terug open te breken.

Kan ik geholpen worden in coronatijden?

Absoluut! Wij zien nu meer dan ooit dat de nood aan hulp en bijstand in crisistijden zeer hoog is. Wij bieden ook online bijstand aan.
Contacteer ons voor online bemiddeling en wij ontmoeten elkaar digitaal van ver maar toch dichtbij.

%d bloggers liken dit: